Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Organy oraz osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

dyrektor – Janina Lampkowska

Kompetencje dyrektora szkoły:

 1. kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami i przedszkolakami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przedszkolakom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przezplacówkę,
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 9. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 11. współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 12. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
 13. przyznaje nagrody oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki
 14. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki
 15. kieruje sprawami placówki poprzez wydawanie poleceń służbowych, delegowanie uprawnień i obowiązków oraz wewnętrznych aktów normatywnych

Metadane

Data publikacji : 21.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Placówek Oświatowych nr 1
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry