Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

Deklaracja dostępności

 
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [ IMIĘ I NAZWISKO DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ], [ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ NUMER TELEFONU ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły/przedszkola:

    Parkingi przed szkołą i przedszkolem pokryte są kostką brukową.
    Na parkingach zostały wytyczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
    Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wyprofilowanych wjazdach bez krawężnika;
    Do budynku szkoły i przedszkola można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
    Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Utrudnienia

    Brak windy.
    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
    Nie ma możliwości skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych.

Plac zabaw:

    Plac zabaw jest terenem ogrodzonym.
    Na placu zabaw zostały zamontowane stacjonarne urządzenia do zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i ławeczki dla opiekunów.
    Na plac zabaw można się dostać przez bramkę/i bramę.
    Szerokość bramki pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
    Przez plac zabaw prowadzi droga ewakuacyjna wyłożona kostką ażurową.

Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 1. [ Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. ]
 2. [ Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. ]
 3. [ Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. ]
 4. [ Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. ]
 5. [ Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. ]
 6. [ Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. ]

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

 

do góry